Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 78)

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 cho thấy rằng trải qua một quá trình, các tiêu chuẩn vận hành được đưa vào sử dụng cũng cần phải được cập nhật và được thông qua bằng một quy trình soát xét một cách xác thực sao cho chúng được sử dụng một cách có hiệu quả.

DUY TRÌ VÀ SOÁT XÉT CÁC TIÊU CHUẨN VẬN HÀNH

Giống như các tiêu chuẩn kỹ thuật khác, các tiêu chuẩn vận hành cũng cần phải được cập nhật thông qua việc duy trì và soát xét một cách xác thực sao cho chúng được sử dụng một cách có hiệu quả.

Theo các chuyên gia tư vấn ISO ISO 9001, đối với các tiêu chuẩn vận hành được duy trì và soát xét một cách xác thực thì các nguyên tắc xây dựng, soát xét và huỷ bỏ chúng cũng phải rõ ràng và theo một trình tự thủ tục xác định

  1. Soát xét tiêu chuẩn khi các sự số xảy ra ngoài giới hạn kiểm soát trong khi các thao tác được thực hiện tuân theo đúng tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn phải được soát xét ngay lập tức khi các điều kiện khách quan thay đổi, ví dụ như các nguyên vật liệu, thiết bị hay yêu cầu chất lượng.  

  1. Việc xem xét định kỳ các tiêu chuẩn là điều cần thiết, thậm chí ngay cả khi không xảy ra các sự cố ngoài giới hạn kiểm soát đã đề cập ở trên.

  1. Cần phải chỉ định người chịu trách nhiệm xây dựng và soát xét tiêu chuẩn và tên người đó nên có trong các tiêu chuẩn. Những người này phải thành thạo các công việc thực tế và cần uỷ quyền cho họ.

  1. Trong tiêu chuẩn phải ghi rõ ngày xây dựng và soát xét tiêu chuẩn. Ghi chú thích để chỉ rõ quá trình xây dựng và soát xét.

Kinh nghiệm tư  vấn ISO 9001 cho thấy rằng trải qua một quá trình, các tiêu chuẩn vận hành được đưa vào sử dụng cũng cần phải được cập nhật và được thông qua bằng một quy trình soát xét một cách xác thực sao cho chúng được sử dụng một cách có hiệu quả.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng