Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23)

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23)

ĐÁNH DẤU CÁC KHU VỰC LƯU GIỮ PHỤ TÙNG, ĐỒ GÁ LẮP, DỤNG CỤ VÀ THÀNH PHẨM.

Theo chuyên gia tư vấn iso 9001 "Đánh dấu khu vực lưu giữ" có nghĩa là đánh dấu các khu vực, vị trí và các giá qui định ở nơi làm việc bằng các khoản mục và điểm xử lý.

Để kiểm soát bán thành phẩm một cách chính xác và đảm bảo sử dụng các đồ vật một cách hiệu quả thông qua việc giảm lãng phí và không hiệu quả do phải tìm kiếm.

Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 23)

ĐÁNH DẤU CÁC KHU VỰC LƯU GIỮ PHỤ TÙNG, ĐỒ GÁ LẮP, DỤNG CỤ

             VÀ THÀNH PHẨM.

Theo chuyên gia tư vấn iso 9001 "Đánh dấu khu vực lưu giữ" có nghĩa là đánh dấu các khu vực, vị trí và các giá qui định ở nơi làm việc bằng các khoản mục và điểm xử lý.

Để kiểm soát bán thành phẩm một cách chính xác và đảm bảo sử dụng các đồ vật một cách hiệu quả thông qua việc giảm lãng phí và không hiệu quả do phải tìm kiếm. Chuyên gia tư vấn iso 9001 khuyến nghị cần phải:

  1. Xác định khu vực lưu giữ
  • Đối với các phụ tùng, đồ gá lắp, các công cụ, bán thành phẩm qui định: vị trí và khu vực lưu giữ tại nơi làm việc.
  • Đối với các thành phẩm: qui định khu vực, vị trí theo lô hàng hoặc theo nơi gửi tới.
  1. Xác định phương pháp đánh dấu
  •       Biển hiệu (Biển đứng hoặc treo)
  •       Đánh dấu bằng các chữ cái
  •       Phân định bằng các đường kẻ, dây
  •       Quy định các giá để

Kinh nghiệm tư  vấn iso 9001 cho thấy, bên cạnh việc đánh dấu giúp  dễ dàng nhận biết, mà còn còn giúp làm giảm lãng phí do phải mất thời gian tìm kiếm.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng