Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 37)

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, thông qua các khoá đào tạo nâng cao năng suất chất lượng, cán bộ lãnh đạo chỉ ra chính sách hợp tác liên quan đến cải tiến chất lượng sản phẩm, và cán bộ quản lý triển khai các hoạt động quản lý và cải tiến dựa trên chính sách quản lý này. Cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý định rõ vị trí của  nhóm cải tiến một cách rõ ràng trong công ty để tạo thuận lợi cho các hoạt động nhóm cải tiến.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM CẢI TIẾN MỘT CÁCH RÕ RÀNG

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, công ty không thể thực hiện quản lý chất lượng trong qúa trình sản xuất mà không hợp tác và hiểu biết công nhân ở vị trí quan trọng. Để đảm bảo sự hợp tác và hiểu biết với những công nhân này, công ty cần phải định rõ vị trí của nhóm cải tiến và chỉ rõ mong muốn đối với họ.

1. Vai trò của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên tuyên truyền.

 1. Vai trò của cán bộ lãnh đạo
 • Chỉ ra chính sách liên quan đến thúc đẩy năng suất chất lượng và tự thực hiện chính sách này.
 • Chỉ định rõ các hoạt động nhóm cải tiến trong công ty.
 • Chỉ rõ các chính sách liên quan đến hoạt động nhóm cải tiến.
 • Tích cực hướng dẫn và trợ giúp các hoạt động nhóm cải tiến.
 1. Vai trò của cán bộ quản lý
 • Thực hiện quản lý kiểm soát các hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng.
 • Tôn trọng tính tự giác hoạt động nhóm cải tiến và tạo ra bầu không khí quản lý tự giác.
 • Nắm bắt được điều kiện nhóm cải tiến và hướng dẫn đưa ra các khuyến nghị phù hợp với tiến triển của hoạt động.
 1.  Vai trò của nhân viên truyền thông
 • Yêu cầu trợ giúp trực tiếp thông qua việc truyền thông giữa cán bộ quản lý và lãnh đạo và các thành viên nhóm cải tiến.
 • Quản lý và cải tiến hệ thống truyền thông hiệu quả.

2. Xác định phạm vi  (môi trường) tuyên truyền cho nhóm cải tiến.

 1. Lập tổ chức truyền thông

Thành lập một ban truyền thông nhóm cải tiến, ban thư ký truyền thông  nhóm cải tiến, ban lãnh đạo nhóm cải tiến và các tổ chức khác.

 1.  Thực hiện công tác đào tạo

Chuẩn bị hệ thống đào tạo toàn công ty cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhóm trưởng và các thành viên nhóm cải tiến và triển khai thực hiện các sáng kiến.

 1. Chuẩn bị tổ chức tuyên truyền.

Chuẩn bị tổ chức tuyên truyền và quy định cho hoạt động nhóm cải tiến và lập giới hạn (khuôn khổ) cũng như đánh giá và hệ thống trao thưởng, các cuộc họp nhóm cải tiến và hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các nhóm cải tiến trong công ty.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khyến nghị cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý cần phải định rõ vị trí của  nhóm cải tiến một cách rõ ràng trong công ty để tạo thuận lợi cho các hoạt động nhóm cải tiến.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng