Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 89)

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, trong quản lý hàng ngày, cán bộ cần chỉ rõ các công việc mà họ và các cấp dưới của họ được giao phụ trách. Các cán bộ quản lý cần tiêu chuẩn hoá phương pháp báo cáo sự cố cho các bên có liên quan, các hành động hỗ trợ của những người có trách nhiệm và biện pháp phòng ngừa sự tái diễn. Cán bộ quản lý có thể yêu cầu cấp dưới nhận uỷ quyền làm thay họ.

TIÊU CHUẨN PHÒNG NGỪA TÁI DIỄN VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

 

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị, Khi xảy ra sự cố, cần tiến hành biện pháp xử lý đối với sản phẩm, điều tra nguyên nhân để tránh sự tái diễn và có các hành động thích hợp để bảo đảm các biện pháp phòng ngừa tối ưu được tiêu chuẩn hoá bằng văn bản theo trình tự dưới đây:

  1. Xác nhận tình hình tại thời điểm xảy ra sự cố.
  2. Điều tra nguyên nhân sự cố.
  3. Tiến hành các hoạt động cần thiết để khắc phục sự cố.
  4. Tiến hành các hoạt động phòng ngừa sự tái diễn
  5. Tiêu chuẩn hoá và duy trì hoạt động này.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khẳng định: trong quản lý hàng ngày, khi xuất hiện sự cố, những người có trách nhiệm cần chỉ đạo cấp dưới của họ thực hiện các hành động xử lý, điều tra nguyên nhân và xác nhận kết quả nhằm đưa ra các biện pháp phòng ngừa tái diễn.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng