Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13)

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13)

KHI TƯ VẤN ISO 9001, LẬP TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN - NÓI THÌ DỄ LÀM ĐƯỢC  MỚI KHÓ

Khi thực hiện tư vấn ISO 9001, chuyên gia tư vấn cần lưu ý các nguyên tắc và tiêu chuẩn nội bộ của công ty là các thoả thuận nội bộ để tiến hành các hoạt động thích hợp. Hoạt động tư vấn ISO 9001 cho thấy mục đích của việc thiết lập các tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn hoạt động sẽ tạo ra một nền tảng cơ sở cho việc ...

Bật mí kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 (Kỳ 13)

 

KHI TƯ VẤN ISO 9001, LẬP TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN - NÓI THÌ DỄ LÀM ĐƯỢC  MỚI KHÓ

Khi thực hiện tư vấn ISO 9001, chuyên gia tư vấn cần lưu ý các nguyên tắc và tiêu chuẩn nội bộ của công ty là các thoả thuận nội bộ để tiến hành các hoạt động thích hợp. 

Hoạt động tư vấn ISO 9001 cho thấy mục đích của việc thiết lập các tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn hoạt động sẽ tạo ra một nền tảng cơ sở cho việc giáo dục và đào tạo CBCNV nâng cao năng suất và chất lượng.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001 IMQ thì các nguyên tắc và tiêu chuẩn nội bộ quy định rõ cách thức tốt nhất để: 

+Tạo ra sản phẩm,
+Thực hiện công việc, 
+Cung cấp dịch vụ và 
+Quản lý các hoạt động.

Khi có các tư liệu đào tạo, các nguyên tắc và tiêu chuẩn của công ty được ban hành và CBCNV được đào tạo sẽ tuân thủ đúng đắn các tiêu chuẩn này.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 đưa ra các ví dụ cụ thể về tiêu chuẩn sử dụng trong nhà máy:

(1)Tiêu chuẩn về sản phẩm là quan trọng khi tư vấn áp dụng ISO 9001 cho doanh nghiệp

Các tiêu chuẩn này quy định rằng sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Tiêu chuẩn về sản phẩm quy định mức độ chất lượng dựa trên thực tế, quy định mức kỹ năng kỹ thuật tại nơi làm việc và được coi là một phần trong chính sách của lãnh đạo cấp cao. Nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng như đã quy định trong tiêu chuẩn sản phẩm, thì cần phải có các tiêu chuẩn phụ thêm.

(2)Các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu đầu vào là yêu cầu cần thiết mà khi tư vấn ISO 9001 cần phải thực hiện cùng với doanh nghiệp  

Các tiêu chuẩn này xác định các yêu cầu về duy trì các đặc tính vật lý và hóa học và chất lượng của nguyên vật liệu  được sử dụng nhằm thoả mãn tiêu chuẩn sản phẩm. Các đặc tính chất lượng của nguyên vật liệu (ví dụ thành phần cấu tạo, chất lượng vật liệu, cấu trúc hình dáng, kích cỡ, tỷ trọng, tính truyền dẫn, điểm nóng chảy, điểm sôi, dung tích v.v...) phải được làm rõ, và xác định rõ các quy định kỹ thuật đối với hàng mua vào, quy định cơ sở cho việc đánh giá chúng khi kiểm tra khi nhận.

Nguyên vật liệu  bao gồm các linh kiện và các nguyên liệu bổ sung.

(3)Tiêu chuẩn kiểm tra

Khi tư vấn áp dụng ISO 9001 cần đưa ra quy định về loại hình kiểm tra, phương pháp kiểm tra, tiêu chuẩn đánh giá ... đối với nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành phẩm.

(4)Tiêu chuẩn công việc

Các quy trình thực hiện sản xuất (bao gồm sự vận hành máy móc thiết bị), kiểm tra, thử nghiệm, chuyển dịch, vận chuyển, điều kiện làm việc (sản xuất), vấn đề an toàn v.v.

(5)Các tiêu chuẩn bảo dưỡng thiết bị (nằm trong việc tư vấn qui trình bảo trì của chuyên gia tư vấn ISO 9001)

Các biện pháp kiểm tra, duy trì và bảo quản thiết bị.

(6)Tiêu chuẩn bảo dưỡng thiết bị đo lường

Tiêu chuẩn về nhận biết, hiệu chuẩn, duy trì tính chính xác và phương pháp kiểm soát đối với thiết bị đo (bao gồm các thiết bị đo trang bị trong nhà máy).

(7)Các tiêu chuẩn về bao gói

Các biện pháp bao gói đối với sản phẩm và sản phẩm dở dang, các quy định kỹ thuật, phương pháp nhận biết đối với nguyên vật liệu bao gói v.v.

(8)Tiêu chuẩn thực hiện

Xác định các biện pháp và thủ tục chi tiết để thực hiện các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung cao hơn, như các nguyên tắc kinh doanh, quy trình, phương pháp và hình thức báo cáo.

(9)Các tiêu chuẩn phụ

Các tiêu chuẩn phụ bao gồm các thủ tục làm việc, quy trình vận hành máy móc thiết bị, quy trình vận hành thiết bị đo, hướng dẫn công việc, hướng dẫn an toàn, giáo trình sử dụng cho việc đào tạo công nhân nhằm phổ biến kiến thức cơ bản, và cần phải duy trì những tiêu chuẩn này và không được tách biệt các tiêu chuẩn này ra khỏi tiêu chuẩn chính.

Giáo trình sử dụng: là các tiêu chuẩn phụ giúp dễ dàng hiểu được cách sử dụng thiết bị, phương pháp làm việc, biện pháp đo, an toàn và các vấn đề khác.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị việc thiết lập các tiêu chuẩn công việc và tiêu chuẩn hoạt động là tạo ra một nền tảng cho giáo dục và đào tạo người lao động về năng suất và chất lượng.

Nguyễn Thế Cường, MBA

Xem thêm bài viết theo link dưới đây

Tư vấn ISO là gì?

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng