Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 20)

Để  nhận biết được chi tiết tài sản thực của công ty, cần xác định thời gian tiến hành kiểm kê các thiết bị, sản phẩm, phụ tùng và nguyên vật liệu.

NHẬN BIẾT ĐƯỢC CHI TIẾT TÀI SẢN THỰC CỦA CÔNG TY KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Xác định thời gian tiến hành kiểm kê các thiết bị, sản phẩm, phụ tùng và nguyên vật liệu

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001 việc "Thực hiện kiểm kê" có nghĩa là kiểm tra định kỳ số tài sản của công ty trong từng năm tài chính, những tài sản này bao gồm máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu, các sản phẩm, bán thành phẩm, phụ tùng của sản phẩm và những nguyên vật liệu gián tiếp.

Để nắm được mọi sự sai khác giữa số lượng tài sản thực tế với số lượng thể hiện trong sổ sách kế toán, chuyên gia tư vấn ISO 9001 đưa ra lời  khuyên cần tiến hành kiếm kê theo định kỳ những tài sản của công ty, bao gồm máy móc và thiết bị, các sản phẩm và bán thành phẩm theo các nội dung dưới đây, ngoại trừ các yêu cầu khác của Luật kế toán

  1. Máy móc thiết bị và phụ tùng thiết bị
  • Kế hoạch để tiến hành kiểm kê khoảng một năm
  • Thực hiện thông thường bằng cách sử dụng sổ kiểm soát tài sản.
  1. Thành phẩm, bán thành phẩm, và các linh kiện của sản phẩm phải được     tính trong từng năm tài chính.
  • Hàng năm tài chính (thông thường là 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần).
  • Thông thường được thực hiện bằng cách sử dụng sổ kiểm soát sản phẩm
  1. Sản phẩm và các yếu tố cấu thành
  • Thông thường được tính hành tháng theo một chu kỳ cố định
  • Thông thường được thực hiện bằng cách dùng sổ kiểm soát sản xuất.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy để  nhận biết được chi tiết tài sản thực của công ty, cần xác định thời gian tiến hành kiểm kê các thiết bị, sản phẩm, phụ tùng và nguyên vật liệu.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng