Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 62)

Nhằm  không ngững phát động và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhóm  cải tiến góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của công ty, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị công ty cần tổ chức tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến cơ bản như sau:

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CẢI TIẾN

Hoạt động nhóm cải tiến được tiến hành như một phần của Chương trình cải tiến năng suất chất lượng. Theo khía cạnh này, việc lập ra 3 hệ thống là rất quan trọng. Đó là:

  • Một hệ thống "từ trên xuống" trong đó chính sách hợp tác và chính sách chất lượng  được truyền đạt một cách chính xác tới các thành viên nhóm cải tiến.
  • Hệ thống "từ dưới lên" trong đó các vấn đề khác nhau mà nhóm cải tiến  phải đối mặt được thông báo chính xác cho lãnh đạo và thông tin này được phản ánh trong các hoạt động do lãnh đạo chỉ đạo.
  • Một hệ thống trong đó nhóm cải tiến  nhận được hướng dẫn và giúp đỡ cần thiết để triển khai các hoạt động của họ một cách chính xác và năng động.

Nhằm  không ngững phát động và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhóm  cải tiến góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của công ty, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị công ty cần tổ chức tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến cơ bản như sau:

  1. Thành lập ban tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến. Uỷ ban do lãnh đạo cao nhất làm chủ tịch và các thành viên là các trưởng phòng ban.
  2. Lập Ban thư ký tuyên truyền hoạt động thành lập nhóm cải tiến (thuộc Ban thư ký tuyên truyền hoạt động Thúc đẩy năng suất và chất lượng).
  3. Tổ chức những người tự nguyện tham gia các hoạt động nhóm cải tiến (như hội đồng các trưởng nhóm cải tiến)
  4. Lập hệ thống đăng ký nội bộ và hệ thống báo cáo cho các nhóm cải tiến
  5. Phác thảo kế hoạch hoạt động toàn công ty để tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến.

Kinh nhiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy cơ cấu một bộ máy nhằm xây dựng một tổ chức toàn công ty để không ngững phát động và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhóm cải tiến giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp đối mặt để không ngừng tăng năng suất và chất lượng.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng