Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 32)

Khi tư vấn ISO 9001 việc nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa trong kho là một chủ đề cần được quan tâm đúng mức. Các kỹ thuật được sử dụng bao gồm việc áp dụng 5S, Quản lý trực quan và xác đinh mức tồn kho tối đa, tối thiểu. Việc này sẽ giúp cho khách hàng tối ưu việc tồn kho, tránh việc thừa hoặc thiếu nguyên vật liệu sản xuất.

THỪA HOẶC THIẾU HÀNG LƯU KHO

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, Kiểm soát lượng lưu kho bằng trực quan có nghĩa là ghi lượng hàng lưu kho trên các biển và nhãn trên giá hàng hoá để có thể nhận biết rõ ràng và có thể xác định kịp thời hành động phù hợp.

Để tránh cung cấp thiếu cho khách hàng hoặc lưu kho thừa, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần xác định rõ các mức lưu kho tại mọi thời điểm để duy trì lượng hàng hóa lưu trong kho phù hợp

  1. Xác định nội dung trình bày
  • Số lượng theo tiêu chuẩn, số lượng tối đa và tối thiểu
  • Số lượng được dùng và cân đối.
  • Tiến hành sắp xếp bổ sung, sắp xếp theo thứ tự ngày nhập vào
  1. Thẩm tra tình trạng lưu kho bằng trực quan
  • Màn hình máy tính
  • Ký hiệu, các biển nhãn hàng hoá
  • Ký hiệu các giá hàng xuất/nhập
  • Thể hiện bằng các màu sắc khác nhau

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy Kiểm soát hàng lưu kho bằng trực quan là phương pháp tốt để nhận biết rõ ràng số lượng hàng hóa lưu trong kho và có thể đưa ra những hành động phù hợp, kịp thời

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng