Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 81)

Theo khuyến nghị của chuyên gia tư vấn ISO 9001, cần cung cấp cho công nhân những hướng dẫn cụ thể và chính xác để giữ ổn định năng suất và chất lượng, hạn chế tối thiểu xảy ra những điểm không phù hợp.

VỀ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC                       

Hướng dẫn công việc là sự  chuẩn hoá công việc thông qua tài liệu ghi lại nội dung cụ thể của công việc đó.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001  cho thấy người công nhân cần được chỉ dẫn theo những mục sau một cách rõ ràng bằng cách sử dụng biểu mẫu qui định như dưới đây

  1. Tên sản phẩm và quá trình sản xuất.
  2. Các nguyên liệu cơ bản và cấu kiện.
  3. Các phương tiện, thiết bị và công cụ.
  4. Thủ tục và các nội dung công việc.
  5. Những điểm thiết yếu để tiến hành công việc.
  6. Các phương pháp kiểm tra điều kiện làm việc (kiểm tra nguyên nhân).
  7. Các phương pháp quản lý kết quả công việc (kiểm tra kết quả)
  8. Các phương pháp để khắc phục điểm không phù hợp.
  9. Thời hạn và lý do để sửa đổi.

Theo khuyến nghị của chuyên gia tư vấn ISO 9001, cần cung cấp cho công nhân những hướng dẫn cụ thể và chính xác để giữ ổn định năng suất và chất lượng, hạn chế tối thiểu xảy ra những điểm không phù hợp.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng