Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 91)

Chuyên gia tư  vấn ISO cho rằng cán bộ quản lý cần khẳng định rằng nhiệm vụ của các phòng ban và các bộ phận đã được chỉ rõ và họ có đủ quyền hạn cần thiết để tiến hành công việc. Nội dung quyền hạn và trách nhiệm cần được lập thành tiêu chuẩn để cấp dưới thực hiện.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ VÒNG TRÒN PDCA- KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Trách nhiệm của các cán bộ quản lý đối với công việc là điều hành các công việc trong phạm vi được phân công và chịu trách nhiệm đối với kết quả bằng cách phân công rõ ràng những người chịu trách nhiệm thực hiện từng công việc hạng mục theo kế hoạch

Chuyên gia tư  vấn ISO 9001 cho rằng cán bộ quản lý cần khẳng định rằng nhiệm vụ của các phòng ban và các bộ phận đã được chỉ rõ và họ có đủ quyền hạn cần thiết để tiến hành công việc. Nội dung quyền hạn và trách nhiệm cần được lập thành tiêu chuẩn để cấp dưới thực hiện.

Nhiệm vụ các cán bộ quản lý cần thực hiện là PDCA- vòng tròn Deming (Lập kế hoạch -Plan, Thực hiện -Do, Kiểm tra -Check, Hành động khắc phục – Act

Trong  công việc hàng ngày, cán bộ quản lý cũng cần lên kế hoạch (P), đề nghị cấp dưới thực hiện (D) .... Đi kiểm tra kết quả đúng hay sai (C), tiến hành hành động khắc phục (C) và tiêu chuẩn hoá lại (P) - nếu cần thiết.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001 thì ngay cả trong quản lý công việc hàng ngày, cán bộ quản lý cũng cần lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch đó, nghiên cứu kết quả và khắc phục nếu có vấn đề để phân tích những nhược điểm của chính phòng ban hay bộ phận của để có những biện pháp cải tiến.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng