Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 82)

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 chỉ ra rằng những người công nhân, người phụ trách và các bên thứ ba cần khẳng định kết quả công việc phù hợp với mục đích và chỉ những sản phẩm không có khuyết tật mới đựơc chuyển đến quá trình sản xuất tiếp theo.

KIỂM TRA CÔNG VIỆC              

Kiểm tra công việc nhằm quyết định:

  1. Tiếp tục thực hiện công việc nếu kết quả phù hợp tiêu chuẩn.
  2. Khắc phục nếu kết quả sai lệch với tiêu chuẩn. Cũng cần xem xét sự thích hợp của chính những tiêu chuẩn đó.

Sai lệch với tiêu chuẩn ở đây có nghĩa là vượt quá những giới hạn đã định ra từ trước cũng như những giới hạn kiểm soát được chỉ ra trong sơ đồ kiểm soát.

                                                                       

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 chỉ ra rằng những người công nhân, người phụ trách và các bên thứ ba cần khẳng định kết quả công việc phù hợp với mục đích và chỉ những sản phẩm không có khuyết tật mới đựơc chuyển đến quá trình sản xuất tiếp theo.

Sau đây là 2 phương pháp chính có thể sử dụng để tiến hành kiểm tra công việc

Hạng mục kiểm tra ....................... Kiểm tra nguyên nhân

Kiểm tra những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến kết quả công việc.

Các điểm

kiểm tra

Hạng mục kiểm soát....................... Kiểm tra kết quả

Kiểm tra kết quả để nhận biết công việc có được thực hiện theo đúng kế hoạch và mục tiêu hay không.

Trong nhiều trường hợp, phiếu kiểm tra được sử dụng cho quy trình kiểm tra. Ngoài tên sản phẩm, quá trình sản xuất, ngày kiểm tra và các mục cơ bản khác, phiếu kiểm tra có thể còn bao gồm những dữ liệu sau và có chữ ký của những người chịu trách nhiệm của quy trình kiểm tra.

  1. Các mục cần kiểm tra.
  2. Tiêu chí cho các mục này.
  3. Các giá trị quan sát được và sự sai lệch với tiêu chí.
  4. Xác định các hạng mục là tốt hay không tốt mà các mục này không thể chuyển đổi thành số liệu cụ thể được thì so sánh với các bản vẽ và mẫu chuẩn.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng, Nhằm giảm chi phí sản xuất, những người công nhân, người quản đốc cần khẳng định kết quả công việc phù hợp với tiêu chuẩn và chỉ những sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn mới đựơc chuyển đến quá trình sản xuất tiếp theo.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng