Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 87)

Trong quản lý hàng ngày, các mục quản lý có “bình thường” hay "không bình thường” đều cần được xác định một cách khách quan và nhanh chóng. Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, Tiêu chuẩn kiểm soát công việc hàng ngày liên quan đến chuẩn mực đánh giá cụ thể cho mục đích này.

Ví dụ tốt nhất về tiêu chuẩn đánh giá là đường kiểm soát trong biểu đồ kiểm soát. Nếu giá trị bị sai lệch với tiêu chuẩn (trong trường hợp này là đường kiểm soát) cần tác động để đưa trở lại trạng thái bình thường

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 nhận định  Tiêu chuẩn đánh giá rất cần thiết để xét xem việc quản lý hàng ngày có được thực hiện không với sự hỗ trợ của các dữ liệu. Tiêu chuẩn đánh giá cần được thiết lập một cách hợp lý và được sử dụng cho các nhiệm vụ quản lý.

“ Tiêu chuẩn kiểm soát” là những số liệu và hiện tượng cụ thể có thể đánh giá khách quan khi có một “sự cố phát sinh cần có hành động xử lý, khắc phục ngay”.

Nếu tiêu chuẩn đánh giá không thể định lượng được thì cần thiết lập "các mẫu chuẩn" hoặc "các mẫu giới hạn". Các mẫu này được sử dụng để xác định giá trị cần so sánh xem tình trạng có bình thường hay không? Ví dụ trong những trường hợp sau:

  1. Giá trị vượt khỏi giới hạn kiểm soát trong biểu đồ kiểm soát;
  2. Giá trị vượt khỏi tiêu chuẩn so với giới hạn (ví dụ, 1000 kw/h), hoặc;
  3. Các điều kiện bên ngoài của sản phẩm thấp hơn mức của mẫu giới hạn - là tiêu chuẩn đã đưa ra từ trước cho các vấn đề sau:
  4. Ai sẽ được thông báo.
  5. Ai sẽ chịu trách nhiệm
  6. Ai được giao nhiệm vụ.
  7. Xác định hành động khắc phục như thế nào.
  8. Ai sẽ tham gia thảo luận để xác định hành động khắc phục.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001 Tiêu chuẩn kiểm soát công việc hàng ngày  là những số liệu và hiện tượng cụ thể có thể giúp cho nhà quản lý đánh giá khách quan khi có một sự cố phát sinh và có hành động xử lý, khắc phục kịp thời

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng