Bật mí kinh nghiệm Tư vấn iso 9001 (kỳ 19)

Mặc dù những đồ vật đó có thể không cần thiết, nhưng phải xử lý một cách thích hợp những tài sản của công ty theo như thủ tục kế toán

LƯU HỒ SƠ VỀ VIỆC LOẠI BỎ NHỮNG HẠNG MỤC KHÔNG CẦN THIẾT    

Hồ sơ về việc loại bỏ những đồ vật không cần thiết là tài liệu ghi một cách chính xác những đồ vật như thiết bị và hàng hoá sau khi đã được phê duyệt loại bỏ.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy việc lưu hồ sơ một cách rõ ràng về quá trình loại bỏ những hạng mục không cần thiết, như thiết bị và vật liệu thô để kiểm soát tài sản một cách chính xác.

 1. Xác định mục đích lưu hồ sơ
 • Bán, chuyển ra bên ngoài công ty hoặc sang phòng ban khác, và loại bỏ máy móc, thiết bị.
 • Chuyển hoặc thải bỏ vật liệu thô, hàng tồn kho, bán thành phẩm và các bộ phận cấu thành.
 1. Xác định biểu mẫu "Đề nghị loại bỏ"
 • Mẫu "Đề nghị loại bỏ" cho máy móc và thiết bị
 • Mẫu "Đề nghị loại bỏ" cho vật liệu thô, hàng tồn kho, bán thành phẩm vật liệu bao gói và các bộ phận cấu thành.
 1. Việc loại bỏ được thực hiện theo mẫu "Đề nghị loại bỏ"
 • Phòng ban thực hiện điền yêu cầu vào mẫu
 • Có xác nhận của phòng ban liên quan
 • Tiến hành thủ tục theo nội dung của mẫu

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, mặc dù những đồ vật đó có thể không cần thiết, nhưng phải xử lý một cách thích hợp những tài sản của công ty theo như thủ tục kế toán

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng