Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 41)

Nhằm đảm bảo cho sức khoẻ cũng như môi trường làm việc thuận lợi cho công nhân, kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy các mức về độ sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp được lập thành bộ tiêu chuẩn để thuận lợi cho việc kiểm soát nhằm duy trì môi trường nơi làm việc tại các phòng khác nhau, khu vực làm việc chung và các khu vực bên ngoài

CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT ĐỘ SÁNG, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

Các tiêu chuẩn này bao gồm các điều kiện làm việc liên quan đến độ sáng, nhiệt độ và độ ẩm tại nơi làm việc để đảm bảo công nhân có thể làm việc thuận lợi.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần xác định các phương pháp kiểm soát nhằm duy trì độ sáng, nhiệt độ, và độ ẩm thích hợp với điều kiện làm việc nhằm đảm bảo cho sức khoẻ cũng như môi trường làm việc thuận lợi cho công nhân.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, các mức về độ sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp lập thành bộ tiêu chuẩn để duy trì môi trường nơi làm việc tại các phòng khác nhau sử dụng cho việc đọc, viết, các điểm kiểm tra, khu vực làm việc chung và các khu vực bên ngoài. Vì vậy, các phương pháp kiểm tra cũng phải khác nhau. Nói chung phương pháp kiểm tra cần phải qui định cho cùng khu vực.

  1.  Độ sáng

Khi độ sáng yêu cầu đối với các khu đặc biệt như khu vực kiểm tra, thì có thể qui định rõ, như 640 lux hoặc nhiều hơn, còn thông thường thì các yêu cầu qui định đơn giản “độ sáng thích hợp”. Các phương pháp kiểm tra độ sáng cũng cần được thiết lập cho từng khu vực cụ thể. Độ sáng trong phòng có thể khác nhau rất nhiều, để có thể kiểm soát được vị trí công việc chính. Tuân thủ Thông tư 22/2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

  1.  Nhiệt độ

Kiểm soát nhiệt độ là một yếu tố rất quan trọng trong việc làm cho nơi làm việc tiện lợi hơn. Việc xác định phương pháp kiểm soát đối với nhiệt độ dựa trên các tiêu chuẩn nhằm duy trì môi trường làm việc. Hơn nữa, điều quan trọng là cũng phải hạn chế thời giờ làm việc trong các môi trường đặc biệt như trong xưởng luyện thép hay xưởng đông lạnh.

Trong một số đặc biệt khác chỉ rõ mức độ cần thiết. Tham chiếu CVN 5508-1991

  1. Độ ẩm

Độ ẩm là một yếu tố quan trọng đối với sức khoẻ. Trong nhều trường hợp độ ẩm được chỉ rõ bằng số không với một số công việc đặc biệt thì độ ẩm chỉ định bằng tỷ lệ. Phần lớn các trường hợp, các mức độ của độ ẩm được xác định dựa trên độ ẩm tự nhiên. Do sự thay đổi của các mùa khác nhau, như mùa khô và mùa ẩm và vị trí là không thường xuyên.

Tuy nhiên, cũng cần thiết phải phòng ngừa quá ẩm hoặc quá khô có thể ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.

Đối với các tiêu chuẩn kiểm soát, điều quan trọng là phải thực hiện đánh giá thường xuyên các yếu tố môi trường kể trên cũng như các hành động kiểm tra lại các sự cố. Tham chiếu CVN 5508-1991

Nhằm đảm bảo cho sức khoẻ cũng như môi trường làm việc thuận lợi cho công nhân, kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy các mức về độ sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp được lập thành bộ tiêu chuẩn để thuận lợi cho việc kiểm soát nhằm duy trì môi trường nơi làm việc tại các phòng khác nhau, khu vực làm việc chung và các khu vực bên ngoài

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng