Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 85)

Nhằm đáp ứng sự thoả mãn của khác hàng, loại bỏ lãng phí, chuyên gia tư vấn ISO 9001 lưu ý cần chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn về việc đảm bảo chất lượng cho toàn thể các bộ phận phòng ban và  cán bộ công nhân viên trong Nhà máy.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG

Các phòng ban và bộ phận khác nhau đều có trách nhiệm về năng suất và chất lượng sản phẩm. Cần chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn về nhiệm vụ này cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Nhà máy.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001, khuyến nghị Ban lãnh đạo công ty cần quy định rõ quyền hạn thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng và trách nhiệm với những kết quả đạt được.

Các hoạt động đảm bảo chất lượng bắt đầu từ khi nhận đơn đặt hàng tới khi giao sản phẩm bao gồm:

  1. Chất lượng hoạch định. Quyền quyết định chức năng và mức chất lượng của sản phẩm, trách nhiệm đối với kết quả đầu ra
  2. Quá trình hoạch định. Quyền quyết định nguyên liệu cơ bản, thành phần, phương tiện, thiết bị, quá trình, việc đảm bảo chất lượng thiết kế và trách nhiệm đối với kết quả.
  3. Chất lượng sản xuất. Quyền quyết định sản xuất theo các quá trình quy định và trách nhiệm đối với kết quả.

Quyền duy trì và sắp đặt trật tự phương tiện, thiết bị và công cụ, trách nhiệm đối với kết quả.

Quyền kiểm tra nguyên liệu cơ bản, đặc tính chất lượng trong quá trình của bán thành phẩm và chấp nhận chúng, trách nhiệm đối với kết quả.

  1. Chất lượng kiểm tra

Quyền kiểm tra chất lượng hàng hoá đã sản xuất và chấp nhận chúng, trách nhiệm đối với kết quả.

Quyền xử lý, loại bỏ, sửa chữa hoặc chấp nhận các sản phẩm khuyết tật và trách nhiệm đối với kết quả.

  1. Đóng gói và vận chuyển hàng hoá

Cần chỉ rõ phòng ban và bộ phận có quyền hạn và trách nhiệm đối với việc đóng gói và vận chuyển sản phẩm cuối cùng tới khách hàng.

Nhằm đáp ứng sự thoả mãn của khác hàng, loại bỏ lãng phí, chuyên gia tư vấn ISO 9001 lưu ý cần chỉ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn về việc đảm bảo chất lượng cho toàn thể các bộ phận phòng ban và  cán bộ công nhân viên trong Nhà máy.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng