Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 44)

Nhằm phòng ngừa khí độc, nước thải và chất thải của các bộ phận sản xuất làm ô nhiễm môi trường, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần xây dựng và tuân thủ các tiêu chuẩn đã ban hành nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Các tiêu chuẩn này được qui định nhằm phòng ngừa khí độc, nước thải và chất thải do các bộ phận sản xuất thải ra gây ô nhiễm môi trường.

CÁC TIÊU CHUẨN NHẰM PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Nhằm phòng ngừa khí độc, nước thải và chất thải của các bộ phận sản xuất làm ô nhiễm môi trường, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị cần xây dựng và tuân thủ các tiêu chuẩn đã ban hành nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Các tiêu chuẩn này được qui định nhằm phòng ngừa khí độc, nước thải và chất thải do các bộ phận sản xuất thải ra gây ô nhiễm môi trường. Các tiêu chuẩn nhằm phòng ngừa ô nhiễm môi trường ít nhất phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, môi trường, các luật liên quan, và điều lệ đã qui định chính thức. Nếu cần thiết cũng cần phải ban hành cấp tiêu chuẩn cao hơn.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, doanh nghiệp cần phải xác định mình sẽ đáp ứng như thế nào và xây dựng các tiêu chuẩn về ô nhiễm môi trường.

1. Phòng ngừa ô nhiễm không khí

Đối với khí và khói thoát ra từ các cơ sở sản xuất thì phải lập các tiêu chuẩn tối thiểu để phòng ngừa và phù hợp với tiêu chuẩn chính thức.

 

Các yếu tố chủ yếu của ô nhiễm không kí gồm có CO, SO2, NO, hạt bụi lơ lửng (SPM).

2. Phòng ngừa ô nhiễm nước

Đối với nước thải thoát ra từ các bộ phận sản xuất thì phải lập các cơ sở tối thiểu nhằm phòng ngừa và phù hợp các tiêu chuẩn chính thức. Các yếu tố kiểm soát chính gồm có:

BOD (nhu cầu oxi sinh học), COD (nhu cầu oxi hoá học), DO (oxi phân tán) tiêu chuẩn 8,8 mg/l. SS (các hạt lơ lửng).

3. Chất thải

Xác định và tiêu chuẩn hoá phương pháp xử lý phải phù hợp với từng loại chất thải.

Phân loại chất thải và chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Trong thực tế các hoá chất gây ra ô nhiễm nước và ô nhiễm đất, chất hữu cơ hoà tan, axit mạnh, kiềm mạnh phải được phân loại và chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, Các tiêu chuẩn này được qui định nhằm phòng ngừa khí độc, nước thải và chất thải do các bộ phận sản xuất thải ra gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng