Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 47)

Khi đã biết nguyên nhân của những sự không phù hợp, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo  các cán bộ quản lý cần xác định một biện pháp hành động rõ ràng để khắc phục và phòng ngừa tái diễn.

ĐÃ THI HÀNH BIỆN PHÁP ĐÚNG ĐẮN CHƯA?

Khi xác nhận các nguyên nhân gây sản phẩm khuyết tật, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo các cán bộ quản lý cần thi hành những biện pháp rõ ràng và  thích ứng, ví dụ như hành động khẩn cấp, biện pháp  bù những sản phẩm sai lỗi, hành động ngăn ngừa sự tái diễn sự không phù hợp, và những biện pháp khác như dưới dấy:

  1. Hành động khẩn cấp

Liên quan đến các sản phẩm được ưu tiên trước để điều tra nguyên nhân khi những sự không phù hợp có thể dẫn đến những kiến nghị nghiêm trọng làm nguy hại đến công ty. Khi những sự cố không phù hợp liên quan đến an toàn hay mạng sống của con người thì Phòng đảm bảo chất lượng được quyền cho ngừng vận chuyển hàng để những sản phẩm có khuyết tật không được đưa đến  tay khách hàng. Nếu việc điều tra nguyên nhân cho thấy không có vấn đề chất lượng trên thị trường thì việc vận chuyển hàng lại được tiếp tục.

  1. Giải quyết các sản phẩm khuyết tật

Cần quyết định nhanh chóng giải quyết các sản phẩm khuyết tật; bỏ đi, tái sản xuất hay thi hành những biện pháp đặc biệt. Theo các qui định cần cử ra một người có quyền hạn, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề. Nếu sản phẩm đã được chuyển đến  tay khách hàng thì cần xem xét một các nghiêm túc và khẩn trương, cần trao đổi với những khách hàng và thi hành những biện pháp tích cực để giải quyết vấn đề.

  1. Biện pháp để phòng ngừa khả năng tái diễn.

Để tránh tái diễn cần điều tra nguyên nhân gây ra sự không phù hợp, lập kế hoạch, thi hành những biện pháp khắc phục và xác minh hiệu quả. Nếu cần thiết, để cho chắc chắn, cần xem xét lại các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vận hành và sửa đổi những tiêu chuẩn và qui định liên quan.

  1. Triển khai theo quá trình tạo sản phẩm

Kiểm tra các quá trình mà tương tự như các quá trình có sai sót và nếu có  vấn đề tồn tại, thì cần xem xét lại toàn bộ quá trình và đào tạo lại những người vận hành.

Khi đã biết nguyên nhân của những sự không phù hợp, chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến cáo  các cán bộ quản lý cần xác định một biện pháp hành động rõ ràng để khắc phục và phòng ngừa tái diễn.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng