Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 63)

Chuyên viên tư vấn ISO 9001 cho thấy, Ban thư ký đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt các chính sách và quyết định của lãnh đạo tới cán bộ công nhân viên và giải thích chúng để họ dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, Ban thư ký còn giúp nhóm cải tiến giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu. Đồng thời, Ban thư ký còn tiếp cận với cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý nhằm tạo  một môi trường thuận lợi cho các hoạt động cnủa hóm cải tiến.

VAI TRÒ CỦA BAN THƯ  KÝ TRONG VIỆC TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG NHÓM CẢI TIẾN

Ban thư ký tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến  hỗ trợ và chuẩn bị cơ chế để tăng cường hoạt động nhóm cải tiến trong công ty. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ như thông tin và điều chỉnh với các nhóm bên ngoài, thu thập và ứng dụng thông tin.

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị Ban thư ký tuyên truyền hoạt động nhóm cải tiến cần truyền đạt các chính sách và quyết định của lãnh đạo và Ban tuyên truyền tới cán bộ công nhân viên và giải thích chúng để họ dễ hiểu hơn. Đồng thời, Ban thư ký giúp nhóm cải tiến giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu. Ngoài ra, Ban thư ký còn tiếp cận với cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý và chuẩn bị một môi trường thuận lợi cho các hoạt động nhóm cải tiến.

Các hoạt động dưới đây là một phần trong những hoạt động đó:

 1. Chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền hàng năm
 2. Hiếu rõ thực trạng của nhóm cải tiến, cung cấp sự trợ giúp cần thiết và báo cáo tình trạng hoạt động với lãnh đạo.
 3. Chuẩn bị môi trường để phát triển nhóm cải tiến
 4. Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến hội đồng nhóm cải tiến và các cuộc họp
 5. Chuẩn bị các tài liệu tra cứu nội bộ bao gồm cẩm nang và tài liệu đào tạo.
 6. Hoạch định, triển khai và hỗ trợ đào tạo nhóm cải tiến.
 7. Phát hành tờ tin nhóm cải tiến  và các tài liệu liên quan khác
 8. Thực hiện các công tác hành chính liên quan đến việc đánh giá của nhóm cải tiến  và trao tặng giải thưởng
 9. Thu thập thông tin ngoài công ty và ứng dụng thông tin nội bộ
 10. Đăng ký các nhiệm vụ phát sinh do tổ chức lại nhóm cải tiến

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy, Ban thư ký đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt các chính sách và quyết định của lãnh đạo tới cán bộ công nhân viên và giải thích chúng để họ dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, Ban thư ký còn giúp nhóm cải tiến giải quyết các vấn đề và đạt được các mục tiêu. Đồng thời, Ban thư ký còn tiếp cận với cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý nhằm tạo  một môi trường thuận lợi cho các hoạt động cnủa hóm cải tiến.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng