Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 68)

Một kế hoạch kiểm soát quá trình cần tóm tắt như­ sơ đồ quy trình kiểm soát chất lượng.

Sơ đồ “Kiểm soát chất lư­ợng quá trình " đư­ợc định nghĩa như­ một tiêu chuẩn kiểm soát trong quá trình sản xuất mà trong đó mô tả quy trình đ­ược sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình. Chuyên gia tư  vấn ISO 9001 cho rằng đây là một công cụ đánh giá để kiểm soát việc thực hiện và xác nhận kết quả

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kế hoạch kiểm soát quá trình là một kế hoạch chỉ ra các điểm kiểm soát trong quá trình sản xuất cần phải duy trì, ổn định sản xuất sản phẩm, bao gồm:

 1. Xác định "chất lư­ợng" của quá trình
 2. Lập chuẩn mục kiểm soát
 3. Chỉ rõ phư­ơng pháp đư­ợc xác nhận đạt chất lư­ợng
 4. Chỉ rõ hệ thống kiểm tra

Một kế hoạch kiểm soát quá trình cần tóm tắt như­ sơ đồ quy trình kiểm soát chất lượng.

Sơ đồ “Kiểm soát chất lư­ợng quá trình " đư­ợc định nghĩa như­ một tiêu chuẩn kiểm soát trong quá trình sản xuất mà trong đó mô tả quy trình đ­ược sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm và các yêu cầu kiểm tra trong quá trình. Đây là một công cụ đánh giá để kiểm soát việc thực hiện và xác nhận kết quả.

Theo kinh nghiệm tư vấn ISO 9001, cho rằng một kế hoạch kiểm soát quá trình đ­ược soạn thảo để kiểm soát các yếu tố bao gồm các cán bộ công nhân viên, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị và phư­ơng pháp.. trong quá trình sản xuất kinh doanh ảnh h­ưởng đến chất lư­ợng của sản phẩm.

 1. Phác thảo kế hoạch kiểm soát quá trình

Quá trình phác thảo kế hoạch kiểm soát quá trình đ­ược đ­ưa ra dư­ới đây.

 1. Trình bày ngắn gọn quá trình sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối
 1. Trình bày  mỗi quá trình với nội dung sau đây,
 1. Tên quá trình, thiết bị/nguyên vật liệu đư­ợc sủ dụng,
 2. Các mục kiểm soát, các ph­ương pháp kiểm soát,
 3. Các chuẩn mực liên quan,
 4. Các mục kiểm tra / đánh giá và ph­ương pháp thực hiện,
 5. Người giám sát, tiêu chuẩn xem xét kết quả,
 6. Ngư­ời đánh giá, phư­ơng pháp giải quyết các vấn đề ngoài giới hạn kiểm soát,
 7. Những phát hiện v.v...

 1. Kiểm soát các kết quả 

Biểu đồ kiểm soát chất lượng có hai khía cạnh để sử dụng: Để xác nhận rằng có thể chấp nhận các sản phẩm đã sản xuất và cung cấp thông tin phản hồi đối với quá trình khi có một giá trị bất th­ường xuất hiện.

 1. Các sơ đồ kiểm soát, đồ thị và phiếu kiểm tra v.v... đ­ược sử dụng để xác nhận các kết quả.
 2. Phân tích các yếu tố (phân tích quá trình)

Sử dụng biểu đồ đặc tính, biểu đồ phân tán, biều đồ phân vùng và các kỹ thuật kiểm soát khác để phát hiện mối quan hệ nhân quả.

Các yếu tố sản xuất bao gồm con ngư­ời, nguyên vật liệu, máy móc, ph­ương pháp vận hành và môi tr­ường cần được kiểm soát

Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các bên lên quan, quá trình sản xuất cần phải duy trì, ổn định. Vậy nên chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị  một công cụ đánh giá, kiểm soát việc thực hiện và xác nhận kết quả quá trình tạo ra sản phẩm đó cần được thiết lập và thực thi nhất quán.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng