Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 88)

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, hệ thống báo cáo các vấn đề không phù hợp là hệ thống mà trong đó các bên liên quan được thông báo những điểm không phù hợp trong các hạng mục quản lý hàng ngày và cùng giải quyết những điểm không phù hợp đó.

BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG PHÙ HỢP

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 khuyến nghị khi các mục quản lý có dấu hiệu không phù hợp cần thông báo các bên liên quan và đưa ra hành động khắc phục để điều chỉnh ngay. Hệ thống báo cáo được xây dựng và áp dụng cần :

  1. Sử dụng mẫu qui định để báo cáo.
  2. Báo cáo vắn tắt thời gian xảy ra sự cố, điều kiện hiện thời, và nếu có thể thực hiện hành động khắc phục.
  3. Báo cáo lên những cấp có thẩm quyền theo qui định

Cần qui định trước tiêu chuẩn hành động sau khi nhận báo cáo. Những điểm sau cần được tiêu chuẩn hoá.

  1. Ai chịu trách nhiệm.
  2. Ai được giao nhiệm vụ.
  3. Xác định hành động khắc phục như thế nào?
  4. Ai sẽ tham gia thảo luận để xác định hành động khắc phục

Theo chuyên gia tư vấn ISO 9001, Khi các đối tượng  quản lý có dấu hiệu sai lệch cần thông báo cho các bên liên quan và đưa ra hành động khắc phục để điều chỉnh ngay bằng một quy trình thủ tục rõ ràng, nhất quán

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng