Bật mí kinh nghiệm Tư vấn ISO 9001 (kỳ 83)

Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra và kiểm soát cho những công việc mà một công nhân được phân công thực hiện trong một quá trình sản xuất nhất định.Chuyên gia tư vấn ISO 9001 nhấn mạnh Cần tiến hành kiểm tra và quản lý trước, trong và sau khi thực hiện công việc; mọi kết quả cần được ghi chép lại.

PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra và kiểm soát cho những công việc mà một công nhân được phân công thực hiện trong một quá trình sản xuất nhất định.Chuyên gia tư vấn ISO 9001 nhấn mạnh Cần tiến hành kiểm tra và quản lý trước, trong và sau khi thực hiện công việc; mọi kết quả cần được ghi chép lại.

Cần chỉ định những người chịu trách nhiệm về vấn đề này để mọi người có thể liên hệ với họ trong trường hợp có sự cố xẩy ra.

Kinh nghiệm tư vấn ISO 9001 cho thấy rằng, khi thao tác công việc của mỗi công nhân khác nhau, chất lượng không thể ổn định. Để ổn định chất lượng, cần xác định nội dung công việc cho các quá trình sản xuất tương ứng. Kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê là phổ biến hiện nay, nội dung bao gồm:

Tên quá trình (nội dung công việc).

Các hạng mục kiểm soát và tiêu chuẩn

Các hạng mục kiểm tra

Chu kỳ, thời gian và phương pháp lấy mẫu.

Những người chịu trách nhiệm là những người sẽ cần phải thông báo trong trường hợp có sự cố xẩy ra.

Các tiêu chuẩn liên quan

Chuyên gia tư vấn ISO 9001 cho rằng các nội dung  trên cần được xác định rõ ràng.Sổ tay công việc và các biểu mẫu cần được tiêu chuẩn hoá để ghi chép kết quả trên.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng